Skip to main content

Algemene voorwaarden

 • Intro FR:

  De Bralle BV – ed. 15 juli 2022

  1. Definities

  • De Bralle BV, Dranouterstraat 79 8950 Dranouter, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0539.764.913, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • De Klant: eenieder die een overeenkomst sluit of een beroep doet op De Bralle BV voor het leveren van diensten en/of producten en/of het uitvoeren van een opdracht.
  • De Klant-consument: de Klant die natuurlijk persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en dus uitsluitend voor privédoeleinden.
  • Diensten: adviserende consultancy in de ruimste zin van het woord zoals tussen Partijen overeengekomen met betrekking tot onder meer strategie, financieel management, operationele organisatie, business development en GDPR al dan niet op regelmatige basis.
  • Producten: alle goederen die worden verkocht door De Bralle BV.
  • .Opdracht: de taak, missie en/of doelstelling van De Bralle BV in het kader van de Overeenkomst met de Klant.

  2. Toepassing

  2.1. De Klant verklaart uitdrukkelijk, voorafgaand aan het sluiten van enige overeenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, met De Bralle BV, kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) en deze te aanvaarden. Onderhavige AV maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten tussen De Bralle BV en de Klant, met uitsluiting van de eigen AV van de Klant. Informatie in eventuele brochures, posters, websites, catalogi, illustraties en aanverwanten hebben een louter beschrijvend doel en binden De Bralle BV niet.

  2.2. De Overeenkomst (ingezonderd deze AV) wordt bewust aangegaan door de Partijen, met kennis van zaken en zonder onderlinge afhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat tussen hen een evenwichtige rechtsverhouding tot stand is gekomen in het licht van de algemene economie van de Overeenkomst, de geldende handelsgebruiken en de specifieke diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

  2.3. Afwijkingen van de AV zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Bralle BV. Afwijkingen gelden enkel voor de Opdracht/Overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen dus niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige Opdrachten/Overeenkomsten.

  2.4. Het eventueel in gebreke blijven van De Bralle BV om uitvoering te eisen van de bepalingen van de Overeenkomst(en), impliceert geen afstand van of verzaking aan de bepalingen van de Overeenkomst.

  2.5. De Bralle BV behoudt zich het recht voor om de AV op ieder moment te wijzigen voor toekomstige Overeenkomsten. Voor lopende Overeenkomsten kan De Bralle BV de AV wijzigen, indien daartoe een geldige reden bestaat (o.m. om te conformeren aan wetswijziging). De meest recente AV zijn steeds raadpleegbaar op de website van De Bralle BV via https://www.debralle.be/algemene-voorwaarden.

  2.6. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze AV of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. Indien een bepaling is aangetast met de nietigheid, wordt die vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

  2.7. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat De Bralle BV gebonden is door “middelenverbintenissen”, en nooit tot resultaatsverbintenissen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

  3. Zelfstandigheid

  De Bralle BV voert alle Opdrachten volledig vrij, onafhankelijk en op zelfstandige basis uit. Ten aanzien van derden kan nooit opgetreden worden in naam en voor rekening van de Klant, noch kunnen er voor de Klant verbintenissen worden aangegaan.

  4. Offertes en prijzen

  4.1. Alle offertes hebben enkel betrekking op Producten en/of Diensten zoals ze woordelijk zijn omschreven. Offertes zijn geldig gedurende één maand, tenzij expliciet anders vermeld. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, andere belastingen en kosten. Verzend- en verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen en zijn steeds ten laste van de Klant.

  4.2. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in de offerte binden De Bralle BV niet. De ondertekenaar van een offerte voor de Klant wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn, zonder dat De Bralle BV dienaangaande verdere inlichtingen dient op te vragen.

  4.3. De Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de offerte of bij gebrek aan offerte, bij ondertekening van de Overeenkomst. Indien die bevestiging of ondertekening ontbreekt, dan geldt de uitvoering van de Overeenkomst zonder protest en/of de factuur als bestaan van de Overeenkomst.

  4.4. De Bralle BV heeft het recht om de in de offerte overeengekomen prijzen te wijzigen, indien hiervoor een geldige en objectief te verantwoorden reden bestaat die bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was, zoals onder meer, maar niet uitsluitend: een bijkomende verplichting uit de wet of regelgeving, valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en grondstofprijzen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen of verzekeringspremies of een algemene stijging van prijzen en kosten. In het bijzonder bij langlopende opdrachten (d.i. méér dan één jaar), kan de prijs na de verjaardag van de aanvang van de Overeenkomst aangepast worden, omwille van geldige en objectief te verantwoorden redenen.

  4.5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten en/of Overeenkomsten. Een samengestelde prijsopgave in de offerte verplicht De Bralle BV geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  4.6. De Bralle BV is gerechtigd een voorschot te vragen.

  4.7. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is De Bralle BV gerechtigd een betalingswaarborg te eisen, indien aanwijzingen bestaan van wanbetaling. Bij gebrek aan een waarborg kan De Bralle BV de Overeenkomst beëindigen lastens de Klant per aangetekend schrijven, zonder dat de Klant hierdoor het recht verwerft op een schadevergoeding.

  4.8. Gebrek aan (onmiddellijk) protest tegen een gedeeltelijke betaling van de Klant kan nooit uitgelegd worden als een aanvaarding daarvan door De Bralle BV.

  4.9 Opdrachten duren minimaal één ticket, wat overeenkomt met de kost van een kwart van de uurprijs. Anno 2022 is de uurprijs €56 exclusief BTW.

  4.10. De Bralle BV kan vanaf het tweede jaar een onderhouds- en abonnementsprijs aanrekenen. Hoewel het CMS of beheerssysteem open source software is, en dus gratis, zijn bijhorende extensies zoals de template, de editor, het ACL PWT rechtensysteem, monitoring van de sit, ... dat niet. Daarom kan De Bralle BV een onderhouds- en abonnementsprijs van €75 aanrekenen van zodra de datum van het puntje 'online tot' in de startfactuur is overschreden. dit gebeurt voor het komende jaar dat je klant bent bij De Bralle BV.

  5. Facturatie

  Door het aanvaarden van de offerte, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door De Bralle BV.

  6. Betaling

  6.1. Betaling geschiedt via overschrijving, zonder aftrek of verrekening, binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur staat vermeld.
  6.2. Bij onvolledige en/of laattijdige betaling, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% en daarenboven een forfaitaire schadevergoeding (voor onder meer achternageloop en administratieve kosten) van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom, met een minimum van 50 euro per factuur. Bij wanbetaling worden ook alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

  6.3. Protest van factuur dient, op straffe van verval, schriftelijk te gebeuren binnen de 14 dagen na factuurdatum.

  6.4. Bij wanbetaling heeft De Bralle BV het recht om verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van hoofdsom, interesten en kosten zonder verhaal vanwege de Klant. Ingeval van blijvende wanbetaling in hoofde van de Klant, 15 dagen na hiertoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, heeft De Bralle BV het recht om de Overeenkomst te ontbinden lastens de Klant. Alle, zelfs niet-vervallen facturen worden van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De Klant is daarnaast gehouden de door De Bralle BV geleden schade te vergoeden. Betaalde voorschotten kunnen desgevallend verrekend worden.

  6.5 Bij wanbetaling is het mogelijk dat de termijn voor bepaalde softwareabonnementen via derden verlopen. De Bralle BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet langer optimaal functioneren van onderdelen waarvan het softwareabonnement verlopen is.

  7. Duur en termijnen

  7.1. De aanvang en duur van de Overeenkomst wordt beschreven in de offerte of in de Overeenkomst. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Opdracht is afgerond of de levering van de Producten heeft plaatsgevonden, alsook bij het overlijden, kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Klant, behoudens andersluidend beding, zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding. De Bralle BV behoudt zich het recht voor om alle geleverde prestaties te factureren.

  7.2. De Bralle BV neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Overeenkomst. Echter, de vooropgestelde, al dan niet bevestigde, (lever)termijnen zijn louter indicatief en niet bindend en dus geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van De Bralle BV t.o.v. de Klant. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de Klant noch tot ontbinding van de Overeenkomst.

  8. Voortijdige beëindiging

  8.1. Indien een Opdracht of bestelling door of lastens de Klant lopende de uitvoering wordt geannuleerd, of indien de Klant zijn verplichtingen (herhaaldelijk) niet nakomt, is de Klant gehouden tot betaling van alle tot op dat ogenblik geleverde Diensten en/of Producten, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van De Bralle BV om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd (bv. – maar niet beperkt tot – doordat op het tijdstip van annuleren andere processen (bv. bestellingen bij toeleveranciers) lopen die niet meer kunnen stopgezet worden).

  8.2. Indien een Klant niet op een afspraak verschijnt zonder hierover minimum 2 werkdagen vooraf schriftelijk te hebben gecommuniceerd, behoudens ingeval van bewezen overmacht, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 125,00 euro (voor tijdsverlies, voorbereiding en eventueel verplaatsing) bovenop de reeds geleverde prestaties door De Bralle BV, zonder afbreuk te doen aan het recht van De Bralle BV om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

  8.3. De handelingen hierboven vermeld (in artikel 8.1. en 8.2.) worden daarenboven beschouwd als een ernstige wanprestaties in hoofde van de Klant op basis waarvan De Bralle BV de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen via eenvoudige schriftelijke communicatie, zonder dat de Klant enig recht heeft op schadevergoeding.

  9. Uitvoering van de Overeenkomst

  9.1. Indien en voor zover nodig voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft De Bralle BV het recht om bepaalde werkzaamheden die nodig zijn voor de Opdracht te laten uitvoeren door derden.

  9.2. Indien zich tijdens het uitvoeren van de Opdracht omstandigheden voordoen die niet voorzienbaar waren voor De Bralle BV of die toe te rekenen zijn aan de Klant, en een uitbreiding (wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) impliceren van de in de offerte beoogde en overeengekomen Opdracht, kan De Bralle BV het hieruit ontstane meerwerk op basis van gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening brengen.

  10. Aansprakelijkheid

  10.1. De Diensten van De Bralle BV worden in eer en geweten en ter goeder trouw aan de Klant geleverd. Het is echter de Klant die volledig autonoom beslissingen neemt. De Bralle BV is slechts aansprakelijk voor bewezen opzettelijke of zware fout (of die van haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten).

  10.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van De Bralle BV beperkt tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen: winstderving of verlies van inkomsten, verlies van zakelijke opportuniteiten, commerciële verliezen, toename van kosten, gemiste subsidies, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies of beschadiging van gegevens, winst, tijd inkomsten, verlies van klanten, ongeacht de oorzaken hiervan.

  10.3. Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de Klant, valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant. Schade als gevolg van een handeling van De Bralle BV op verzoek of met goedkeuring (zelfs impliciete) van de Klant valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant. De Bralle BV is evenmin aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt ingevolge een foutieve of onvolledige toepassing of anderszins gebruik van de door De Bralle BV geleverde adviezen. Ook indien de Klant wijzigingen aanbrengt in het door De Bralle BV geleverde advies, dan wel blijk geeft van een andere interpretatie dan bedoeld, vervalt elke aansprakelijkheid van De Bralle BV.

  10.4. Indien de Klant een beroep kan doen op enige vorm van subsidiëring (vb. via de KMO portefeuille) is het de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om alle relevante informatie ter beschikking te stellen van De Bralle BV. Indien de ter beschikking gestelde informatie onjuist of onvolledig is, of laattijdig aangeleverd wordt, zijn alle gevolgen hiervan voor rekening van de Klant. In geen enkel geval kan De Bralle BV aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste en/of onvolledige en/of laattijdige informatie, aanvragen of betalingen, noch kan De Bralle BV aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit enige verantwoordelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving bij de gesubsidieerde onderneming ligt (onder meer maar niet beperkt tot: het tijdig indienen van een subsidieaanvraag en het tijdig betalen aan de KMO- portefeuille). In geen enkel geval ontslaat een vergissing of fout van de Klant, deze van zijn verplichtingen jegens De Bralle BV. In voorkomend geval gaat de Klant er expliciet mee akkoord eventuele subsidiëring terug te betalen en/of eender welke andere schade te vergoeden.

  10.5. De Producten van De Bralle BV worden beschouwd als “in goede staat afgeleverd” en worden niet teruggenomen, behoudens wanneer dit wettelijk verplicht is. De Bralle BV is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, bedrijfsschade of andere schade veroorzaakt door gebruik van onze Diensten en/of Producten, ook al is de schade te wijten aan productie- of materiaalfouten of aan foute montage.

  10.6. De aansprakelijkheid van De Bralle BV, ongeacht de juridische grondslag, voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, ongeacht hoe deze schade is veroorzaakt, is daarenboven beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, en steeds tot bedragen en dekkingen die zijn opgenomen in de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid door De Bralle BV afgesloten, in het bijzonder tot de werkelijke tussenkomst van de verzekeraar. De meest actuele polisvoorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar en raadpleegbaar bij De Bralle BV. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en erkent dat de dekkingen redelijk en evenredig zijn aan het nadeel dat de Klant voorziet te kunnen lijden op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst.

  10.7. De Klant vrijwaart De Bralle BV daarenboven voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

  10.8. De risicoverdeling in dit artikel werd in rekening gebracht bij het bedingen van de wederzijdse verbintenissen in de Overeenkomst en werd met het oog op een evenwicht tussen de economische risico’s tussen Partijen als dusdanig overeengekomen.

  10.9. Geen van de in deze AV opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen heeft betrekking op aansprakelijkheid voor het opzet of de grove fout van De Bralle BV of haar aangestelden en lasthebbers, noch worden de bepalingen bedoeld in een zin die strijdig is met (inter)nationale dwingende wetgeving.

  11. Klachten

  11.1. Een eventuele klacht moet gedetailleerd, gemotiveerd en per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen zeven kalenderdagen na uitvoering van de Dienst en/of levering van het Product, op straffe van onontvankelijkheid.

  11.2. Eventuele klachten ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

  11.3. Elke ontvankelijke klacht wordt inhoudelijk behandeld. Indien de klacht gegrond is, heeft De Bralle BV het recht om de betreffende Dienst en/of Product opnieuw te leveren of te herstellen op eigen kosten, dan wel de kosten van betrokken Dienst en/of Product geheel of gedeeltelijk te crediteren. Door het voldoen aan één van deze verplichtingen zal De Bralle BV volledig zijn gekweten.

  11.4. Voor Producten hangt de garantietermijn af van de fabrikant. De Bralle BV legt alle ernstige klachten over Producten voor aan de fabrikant wiens beslissing bindend is.

  12. Overmacht

  Indien De Bralle BV de Overeenkomst tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen wordt: ziekte, ongevallen, oorlog, stakingen, verplichte sluitingen door overheidsmaatregelen, opstanden, natuurfenomenen en reis- en/of verplaatsingsrestricties- en/of verboden van overheidswege en pandemieën heeft De Bralle BV het recht de Overeenkomst tijdelijk op te schorten respectievelijk te beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Klant.

  13. Verzending en eigendomsoverdracht

  13.1. Alle verzendingen gebeuren volledig op risico van de Klant.

  13.2. De Producten blijven eigendom van De Bralle BV zolang de prijs niet volledig (inclusief kosten, taksen, interesten) is voldaan door de Klant. Het is de Klant niet toegelaten de Producten te verwerken of vervreemden tot de volledige som is voldaan. Eens de Producten geleverd zijn, draagt de Klant alle risico’s op beschadiging, verlies of diefstal.

  14. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten

  14.1. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere Partij, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

  14.2. Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in de AV kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Materialen die worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst blijven eigendom van De Bralle BV.

  15. Privacy

  15.1. De Bralle BV verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

  15.2. Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Klant expliciet alle privacy-bepalingen van De Bralle BV. Deze zijn terug te vinden op https://www.debralle.be/privacyverklaring.

  16. Herroepingsrecht voor de Klant-Consument voor overeenkomsten op afstand

  16.1. Ingeval de Overeenkomst wordt gesloten met een Klant-Consument op afstand (artikel VI.45 WER) beschikt de Klant-Consument over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen vanaf de dag na het sluiten van de Overeenkomst of ingeval van verkoop van Producten vanaf de dag volgend op de levering van de Producten.

  16.2. De Klant-Consument gaat akkoord dat de Overeenkomst in de mate dat die betrekking heeft op Diensten al wordt uitgevoerd gedurende de herroepingstermijn en dat bij een herroeping de Klant-Consument gehouden blijft om de reeds uitgevoerde prestaties te vergoeden (berekend op basis van de totale prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst). De Klant-Consument erkent daarenboven zijn herroepingsrecht te verliezen na volledige uitvoering van de Overeenkomst (in de mate dat die betrekking heeft op Diensten), mits de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke toestemming.

  16.3. Overeenkomstig artikel VI.53 en VI.73 WER kan de Klant-Consument het hierboven vermeld herroepingsrecht niet uitoefenen indien de Overeenkomst de levering van Producten betreft die volgens de keuzes en specificaties van de Klant werden vervaardigd of samengesteld of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatproducten).

  16.4. De Klant informeert De Bralle BV van de herroeping door het modelformulier herroeping ingevuld te bezorgen aan De Bralle BV.

  Download dit formulier hier.

  17. Rechtskeuze

  Op deze AV, alsmede alle bestellingen en samenhangende opdrachten en documenten, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement Ieper, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

De Bralle BV – ed. 15 juli 2022

1. Definities

 • De Bralle BV, Dranouterstraat 79 8950 Dranouter, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0539.764.913, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • De Klant: eenieder die een overeenkomst sluit of een beroep doet op De Bralle BV voor het leveren van diensten en/of producten en/of het uitvoeren van een opdracht.
 • De Klant-consument: de Klant die natuurlijk persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en dus uitsluitend voor privédoeleinden.
 • Diensten: adviserende consultancy in de ruimste zin van het woord zoals tussen Partijen overeengekomen met betrekking tot onder meer strategie, financieel management, operationele organisatie, business development en GDPR al dan niet op regelmatige basis.
 • Producten: alle goederen die worden verkocht door De Bralle BV.
 • .Opdracht: de taak, missie en/of doelstelling van De Bralle BV in het kader van de Overeenkomst met de Klant.

2. Toepassing

2.1. De Klant verklaart uitdrukkelijk, voorafgaand aan het sluiten van enige overeenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, met De Bralle BV, kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) en deze te aanvaarden. Onderhavige AV maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten tussen De Bralle BV en de Klant, met uitsluiting van de eigen AV van de Klant. Informatie in eventuele brochures, posters, websites, catalogi, illustraties en aanverwanten hebben een louter beschrijvend doel en binden De Bralle BV niet.

2.2. De Overeenkomst (ingezonderd deze AV) wordt bewust aangegaan door de Partijen, met kennis van zaken en zonder onderlinge afhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat tussen hen een evenwichtige rechtsverhouding tot stand is gekomen in het licht van de algemene economie van de Overeenkomst, de geldende handelsgebruiken en de specifieke diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

2.3. Afwijkingen van de AV zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Bralle BV. Afwijkingen gelden enkel voor de Opdracht/Overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen dus niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige Opdrachten/Overeenkomsten.

2.4. Het eventueel in gebreke blijven van De Bralle BV om uitvoering te eisen van de bepalingen van de Overeenkomst(en), impliceert geen afstand van of verzaking aan de bepalingen van de Overeenkomst.

2.5. De Bralle BV behoudt zich het recht voor om de AV op ieder moment te wijzigen voor toekomstige Overeenkomsten. Voor lopende Overeenkomsten kan De Bralle BV de AV wijzigen, indien daartoe een geldige reden bestaat (o.m. om te conformeren aan wetswijziging). De meest recente AV zijn steeds raadpleegbaar op de website van De Bralle BV via https://www.debralle.be/algemene-voorwaarden.

2.6. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze AV of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. Indien een bepaling is aangetast met de nietigheid, wordt die vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

2.7. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat De Bralle BV gebonden is door “middelenverbintenissen”, en nooit tot resultaatsverbintenissen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

3. Zelfstandigheid

De Bralle BV voert alle Opdrachten volledig vrij, onafhankelijk en op zelfstandige basis uit. Ten aanzien van derden kan nooit opgetreden worden in naam en voor rekening van de Klant, noch kunnen er voor de Klant verbintenissen worden aangegaan.

4. Offertes en prijzen

4.1. Alle offertes hebben enkel betrekking op Producten en/of Diensten zoals ze woordelijk zijn omschreven. Offertes zijn geldig gedurende één maand, tenzij expliciet anders vermeld. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, andere belastingen en kosten. Verzend- en verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen en zijn steeds ten laste van de Klant.

4.2. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in de offerte binden De Bralle BV niet. De ondertekenaar van een offerte voor de Klant wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn, zonder dat De Bralle BV dienaangaande verdere inlichtingen dient op te vragen.

4.3. De Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de offerte of bij gebrek aan offerte, bij ondertekening van de Overeenkomst. Indien die bevestiging of ondertekening ontbreekt, dan geldt de uitvoering van de Overeenkomst zonder protest en/of de factuur als bestaan van de Overeenkomst.

4.4. De Bralle BV heeft het recht om de in de offerte overeengekomen prijzen te wijzigen, indien hiervoor een geldige en objectief te verantwoorden reden bestaat die bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was, zoals onder meer, maar niet uitsluitend: een bijkomende verplichting uit de wet of regelgeving, valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en grondstofprijzen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen of verzekeringspremies of een algemene stijging van prijzen en kosten. In het bijzonder bij langlopende opdrachten (d.i. méér dan één jaar), kan de prijs na de verjaardag van de aanvang van de Overeenkomst aangepast worden, omwille van geldige en objectief te verantwoorden redenen.

4.5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten en/of Overeenkomsten. Een samengestelde prijsopgave in de offerte verplicht De Bralle BV geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6. De Bralle BV is gerechtigd een voorschot te vragen.

4.7. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is De Bralle BV gerechtigd een betalingswaarborg te eisen, indien aanwijzingen bestaan van wanbetaling. Bij gebrek aan een waarborg kan De Bralle BV de Overeenkomst beëindigen lastens de Klant per aangetekend schrijven, zonder dat de Klant hierdoor het recht verwerft op een schadevergoeding.

4.8. Gebrek aan (onmiddellijk) protest tegen een gedeeltelijke betaling van de Klant kan nooit uitgelegd worden als een aanvaarding daarvan door De Bralle BV.

4.9 Opdrachten duren minimaal één ticket, wat overeenkomt met de kost van een kwart van de uurprijs. Anno 2022 is de uurprijs €56 exclusief BTW.

4.10. De Bralle BV kan vanaf het tweede jaar een onderhouds- en abonnementsprijs aanrekenen. Hoewel het CMS of beheerssysteem open source software is, en dus gratis, zijn bijhorende extensies zoals de template, de editor, het ACL PWT rechtensysteem, monitoring van de sit, ... dat niet. Daarom kan De Bralle BV een onderhouds- en abonnementsprijs van €75 aanrekenen van zodra de datum van het puntje 'online tot' in de startfactuur is overschreden. dit gebeurt voor het komende jaar dat je klant bent bij De Bralle BV.

5. Facturatie

Door het aanvaarden van de offerte, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door De Bralle BV.

6. Betaling

6.1. Betaling geschiedt via overschrijving, zonder aftrek of verrekening, binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur staat vermeld.
6.2. Bij onvolledige en/of laattijdige betaling, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% en daarenboven een forfaitaire schadevergoeding (voor onder meer achternageloop en administratieve kosten) van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom, met een minimum van 50 euro per factuur. Bij wanbetaling worden ook alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

6.3. Protest van factuur dient, op straffe van verval, schriftelijk te gebeuren binnen de 14 dagen na factuurdatum.

6.4. Bij wanbetaling heeft De Bralle BV het recht om verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van hoofdsom, interesten en kosten zonder verhaal vanwege de Klant. Ingeval van blijvende wanbetaling in hoofde van de Klant, 15 dagen na hiertoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, heeft De Bralle BV het recht om de Overeenkomst te ontbinden lastens de Klant. Alle, zelfs niet-vervallen facturen worden van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De Klant is daarnaast gehouden de door De Bralle BV geleden schade te vergoeden. Betaalde voorschotten kunnen desgevallend verrekend worden.

6.5 Bij wanbetaling is het mogelijk dat de termijn voor bepaalde softwareabonnementen via derden verlopen. De Bralle BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet langer optimaal functioneren van onderdelen waarvan het softwareabonnement verlopen is.

7. Duur en termijnen

7.1. De aanvang en duur van de Overeenkomst wordt beschreven in de offerte of in de Overeenkomst. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Opdracht is afgerond of de levering van de Producten heeft plaatsgevonden, alsook bij het overlijden, kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Klant, behoudens andersluidend beding, zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding. De Bralle BV behoudt zich het recht voor om alle geleverde prestaties te factureren.

7.2. De Bralle BV neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Overeenkomst. Echter, de vooropgestelde, al dan niet bevestigde, (lever)termijnen zijn louter indicatief en niet bindend en dus geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van De Bralle BV t.o.v. de Klant. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de Klant noch tot ontbinding van de Overeenkomst.

8. Voortijdige beëindiging

8.1. Indien een Opdracht of bestelling door of lastens de Klant lopende de uitvoering wordt geannuleerd, of indien de Klant zijn verplichtingen (herhaaldelijk) niet nakomt, is de Klant gehouden tot betaling van alle tot op dat ogenblik geleverde Diensten en/of Producten, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van De Bralle BV om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd (bv. – maar niet beperkt tot – doordat op het tijdstip van annuleren andere processen (bv. bestellingen bij toeleveranciers) lopen die niet meer kunnen stopgezet worden).

8.2. Indien een Klant niet op een afspraak verschijnt zonder hierover minimum 2 werkdagen vooraf schriftelijk te hebben gecommuniceerd, behoudens ingeval van bewezen overmacht, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 125,00 euro (voor tijdsverlies, voorbereiding en eventueel verplaatsing) bovenop de reeds geleverde prestaties door De Bralle BV, zonder afbreuk te doen aan het recht van De Bralle BV om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

8.3. De handelingen hierboven vermeld (in artikel 8.1. en 8.2.) worden daarenboven beschouwd als een ernstige wanprestaties in hoofde van de Klant op basis waarvan De Bralle BV de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen via eenvoudige schriftelijke communicatie, zonder dat de Klant enig recht heeft op schadevergoeding.

9. Uitvoering van de Overeenkomst

9.1. Indien en voor zover nodig voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft De Bralle BV het recht om bepaalde werkzaamheden die nodig zijn voor de Opdracht te laten uitvoeren door derden.

9.2. Indien zich tijdens het uitvoeren van de Opdracht omstandigheden voordoen die niet voorzienbaar waren voor De Bralle BV of die toe te rekenen zijn aan de Klant, en een uitbreiding (wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) impliceren van de in de offerte beoogde en overeengekomen Opdracht, kan De Bralle BV het hieruit ontstane meerwerk op basis van gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening brengen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De Diensten van De Bralle BV worden in eer en geweten en ter goeder trouw aan de Klant geleverd. Het is echter de Klant die volledig autonoom beslissingen neemt. De Bralle BV is slechts aansprakelijk voor bewezen opzettelijke of zware fout (of die van haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten).

10.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van De Bralle BV beperkt tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen: winstderving of verlies van inkomsten, verlies van zakelijke opportuniteiten, commerciële verliezen, toename van kosten, gemiste subsidies, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies of beschadiging van gegevens, winst, tijd inkomsten, verlies van klanten, ongeacht de oorzaken hiervan.

10.3. Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de Klant, valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant. Schade als gevolg van een handeling van De Bralle BV op verzoek of met goedkeuring (zelfs impliciete) van de Klant valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant. De Bralle BV is evenmin aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt ingevolge een foutieve of onvolledige toepassing of anderszins gebruik van de door De Bralle BV geleverde adviezen. Ook indien de Klant wijzigingen aanbrengt in het door De Bralle BV geleverde advies, dan wel blijk geeft van een andere interpretatie dan bedoeld, vervalt elke aansprakelijkheid van De Bralle BV.

10.4. Indien de Klant een beroep kan doen op enige vorm van subsidiëring (vb. via de KMO portefeuille) is het de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om alle relevante informatie ter beschikking te stellen van De Bralle BV. Indien de ter beschikking gestelde informatie onjuist of onvolledig is, of laattijdig aangeleverd wordt, zijn alle gevolgen hiervan voor rekening van de Klant. In geen enkel geval kan De Bralle BV aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste en/of onvolledige en/of laattijdige informatie, aanvragen of betalingen, noch kan De Bralle BV aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit enige verantwoordelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving bij de gesubsidieerde onderneming ligt (onder meer maar niet beperkt tot: het tijdig indienen van een subsidieaanvraag en het tijdig betalen aan de KMO- portefeuille). In geen enkel geval ontslaat een vergissing of fout van de Klant, deze van zijn verplichtingen jegens De Bralle BV. In voorkomend geval gaat de Klant er expliciet mee akkoord eventuele subsidiëring terug te betalen en/of eender welke andere schade te vergoeden.

10.5. De Producten van De Bralle BV worden beschouwd als “in goede staat afgeleverd” en worden niet teruggenomen, behoudens wanneer dit wettelijk verplicht is. De Bralle BV is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, bedrijfsschade of andere schade veroorzaakt door gebruik van onze Diensten en/of Producten, ook al is de schade te wijten aan productie- of materiaalfouten of aan foute montage.

10.6. De aansprakelijkheid van De Bralle BV, ongeacht de juridische grondslag, voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, ongeacht hoe deze schade is veroorzaakt, is daarenboven beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, en steeds tot bedragen en dekkingen die zijn opgenomen in de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid door De Bralle BV afgesloten, in het bijzonder tot de werkelijke tussenkomst van de verzekeraar. De meest actuele polisvoorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar en raadpleegbaar bij De Bralle BV. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en erkent dat de dekkingen redelijk en evenredig zijn aan het nadeel dat de Klant voorziet te kunnen lijden op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst.

10.7. De Klant vrijwaart De Bralle BV daarenboven voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

10.8. De risicoverdeling in dit artikel werd in rekening gebracht bij het bedingen van de wederzijdse verbintenissen in de Overeenkomst en werd met het oog op een evenwicht tussen de economische risico’s tussen Partijen als dusdanig overeengekomen.

10.9. Geen van de in deze AV opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen heeft betrekking op aansprakelijkheid voor het opzet of de grove fout van De Bralle BV of haar aangestelden en lasthebbers, noch worden de bepalingen bedoeld in een zin die strijdig is met (inter)nationale dwingende wetgeving.

11. Klachten

11.1. Een eventuele klacht moet gedetailleerd, gemotiveerd en per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen zeven kalenderdagen na uitvoering van de Dienst en/of levering van het Product, op straffe van onontvankelijkheid.

11.2. Eventuele klachten ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

11.3. Elke ontvankelijke klacht wordt inhoudelijk behandeld. Indien de klacht gegrond is, heeft De Bralle BV het recht om de betreffende Dienst en/of Product opnieuw te leveren of te herstellen op eigen kosten, dan wel de kosten van betrokken Dienst en/of Product geheel of gedeeltelijk te crediteren. Door het voldoen aan één van deze verplichtingen zal De Bralle BV volledig zijn gekweten.

11.4. Voor Producten hangt de garantietermijn af van de fabrikant. De Bralle BV legt alle ernstige klachten over Producten voor aan de fabrikant wiens beslissing bindend is.

12. Overmacht

Indien De Bralle BV de Overeenkomst tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen wordt: ziekte, ongevallen, oorlog, stakingen, verplichte sluitingen door overheidsmaatregelen, opstanden, natuurfenomenen en reis- en/of verplaatsingsrestricties- en/of verboden van overheidswege en pandemieën heeft De Bralle BV het recht de Overeenkomst tijdelijk op te schorten respectievelijk te beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Klant.

13. Verzending en eigendomsoverdracht

13.1. Alle verzendingen gebeuren volledig op risico van de Klant.

13.2. De Producten blijven eigendom van De Bralle BV zolang de prijs niet volledig (inclusief kosten, taksen, interesten) is voldaan door de Klant. Het is de Klant niet toegelaten de Producten te verwerken of vervreemden tot de volledige som is voldaan. Eens de Producten geleverd zijn, draagt de Klant alle risico’s op beschadiging, verlies of diefstal.

14. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten

14.1. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere Partij, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

14.2. Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in de AV kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Materialen die worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst blijven eigendom van De Bralle BV.

15. Privacy

15.1. De Bralle BV verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

15.2. Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Klant expliciet alle privacy-bepalingen van De Bralle BV. Deze zijn terug te vinden op https://www.debralle.be/privacyverklaring.

16. Herroepingsrecht voor de Klant-Consument voor overeenkomsten op afstand

16.1. Ingeval de Overeenkomst wordt gesloten met een Klant-Consument op afstand (artikel VI.45 WER) beschikt de Klant-Consument over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen vanaf de dag na het sluiten van de Overeenkomst of ingeval van verkoop van Producten vanaf de dag volgend op de levering van de Producten.

16.2. De Klant-Consument gaat akkoord dat de Overeenkomst in de mate dat die betrekking heeft op Diensten al wordt uitgevoerd gedurende de herroepingstermijn en dat bij een herroeping de Klant-Consument gehouden blijft om de reeds uitgevoerde prestaties te vergoeden (berekend op basis van de totale prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst). De Klant-Consument erkent daarenboven zijn herroepingsrecht te verliezen na volledige uitvoering van de Overeenkomst (in de mate dat die betrekking heeft op Diensten), mits de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke toestemming.

16.3. Overeenkomstig artikel VI.53 en VI.73 WER kan de Klant-Consument het hierboven vermeld herroepingsrecht niet uitoefenen indien de Overeenkomst de levering van Producten betreft die volgens de keuzes en specificaties van de Klant werden vervaardigd of samengesteld of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatproducten).

16.4. De Klant informeert De Bralle BV van de herroeping door het modelformulier herroeping ingevuld te bezorgen aan De Bralle BV.

Download dit formulier hier.

17. Rechtskeuze

Op deze AV, alsmede alle bestellingen en samenhangende opdrachten en documenten, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement Ieper, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

 • Hits: 5707